Algemene Voorwaarden

Opgesteld 02 april 2016, aangepast op 23.01.2018


1.Persoons- en contactgegevens

ZAZOEL is een webshop op zelfstandige basis, opgericht in 2016.
Ondernemingsnummer:BE 0546.985.473

Je kan ons bereiken per post of per mail. Ons adres is: ZAZOEL, Bevrijdingslaan 106, 9200 Appels. ZAZOEL is het makkelijkst bereikbaar via het e-mailadres info@zazoel.be

Meer informatie over ZAZOEL en de door haar geleverde producten is te vinden op de website http://www.ZAZOEL.be.


2.Algemeen, toepasselijkheid

Wanneer de beoefenaar van een vrij beroep aan de consument goederen of diensten verkoopt via het internet dan is de regelgeving betreffende verkoop op afstand van toepassing. De hieronder vernoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen ZAZOEL en iedere aanbieder of afnemer die tweedehands baby- en kinderkleding aan ZAZOEL in consignatie levert of via de webshop bestelt en afneemt.

De aanbieder wordt geacht, door levering van tweedehands baby- en kinderkleding voor verkoop, en de afnemer door plaatsing van een bestelling via de webshop, deze algemene voorwaarden te accepteren.

Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

ZAZOEL heeft het recht haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe voorwaarden op de website. De aanbieder en afnemer dienen om deze reden regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen.

ZAZOEL heeft jaarlijks een sluitingsperiode van 4 weken. Dit zal op de site 1 week op voorhand gecommuniceerd worden. Gedurende deze jaarlijkse sluiting zal ZAZOEL de verkoops- en aankoopvoorwaarden niet kunnen naleven. Alle voorwaarden zullen weer van toepassing zijn wanneer de activiteiten worden herstart na sluiting.


3.Overeenkomst

Er is sprake van een wettelijke overeenkomst (koop op afstand) tussen ZAZOEL en iedere aanbieder of afnemer die tweedehands baby- en kinderkleding aan ZAZOEL in consignatie levert of via de webshop bestelt en afneemt. ZAZOEL behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden als de voorwaarden door de aanbieder en/of afnemer niet in acht worden genomen.

Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ZAZOEL behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.


4.Betalingsvoorwaarden

Na plaatsing van een bestelling in de webshop, bevestigt ZAZOEL binnen enkele werkdagen deze bestelling met vermelding van de aangekochte artikelen, bestelnummer en de totale verschuldigde kosten inclusief verzend- en handlingskosten per mail aan de afnemer. Alle goederen blijven eigendom van ZAZOEL (in consignatie van de aanbieder) tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is.

Betaling van de verschuldigde kosten kan via overschrijving:

Betaling van het verschuldigde bedrag (inclusief/exclusief) verzend- en handlingskosten dient te geschieden binnen een betalingstermijn van 14 kalenderdagen na de bestellingbevestiging op rekening van ZAZOEL met mededeling van het bestelnummer. ZAZOEL houdt zich het recht voor de bestelling te annuleren en de klant hiervan via e-mail op de hoogte te brengen indien het verschuldigde bedrag niet binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de bestelling betaald wordt en vervolgens de betreffende kleding weer beschikbaar te stellen in de webshop.
Indien de bestelling wordt afgehaald in 9200 Appels, Bevrijdingslaan 106 na afspraak, kan er niet contant betaald worden.


5.Leveringsvoorwaarden

ZAZOEL zorgt voor een zo snel mogelijke levering van de bestelde artikelen binnen de 7 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen de goederen worden geleverd, zo niet heeft de klant de mogelijkheid zijn bestelling te annuleren. Er wordt een verzendbevestiging gestuurd door ZAZOEL aan de afnemer op het moment dat de tweedehands baby- en kinderkleding toegezonden wordt.

Artikelen worden verzonden via Bpost tegen een vergoeding (verzend- en handlingskosten) ten koste van de afnemer. Er is een vast tarief van €4,50 voor verzending naar een postkantoor of postpunt naar keuze. Voor Nederland wordt standaard €16,90 gerekend voor verzend- en handlingskosten. De bestelling kan ook worden afgehaald in 9200 Appels,Bevrijdingslaan 106 na afspraak.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan ZAZOEL via de webshop kenbaar heeft gemaakt. De aanbieder en eventueel de afnemers die regelmatig kleding via de webshop bestellen en/of aanbieden, dienen ZAZOEL zelf op de hoogte te stellen per mail van een adreswijziging.

De klant is verplicht de door ZAZOEL geleverde kleding af te nemen op het moment dat deze aan hem ter beschikking wordt gesteld. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ZAZOEL gerechtigd de kleding op te slaan voor rekening en risico van de afnemer en dit voor een termijn van 30 dagen. Hierna worden de goederen eigendom van ZAZOEL.

ZAZOEL garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteed.


6.Retourneren

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 kan de consument het herroepingsrecht uitoefenen door binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief. Als referentiedatum telt de datum van afstempeling Bpost.

Deze herroeping zal enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant via mail zijn verlangen kenbaar heeft gemaakt aan ZAZOEL.
Wij zullen verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft (bijvoorbeeld, de twee onderdelen die een paar vormen moeten samen worden geretourneerd), het product nog niet werd gewassen of gebruikt (anders dan redelijk gebruik voor het passen van de kledij), en de niet-beschadigde producten in de originele verpakking worden teruggestuurd. Zwemgerief worden om hygiënische redenen niet geruild of teruggestuurd.

Na retourontvangst via Bpost-verzending of op postadres van ZAZOEL na afspraak, wordt uitsluitend het initiële verschuldigde bedrag binnen 30 dagen teruggestort. Verzendkosten van de geretourneerde artikelen zijn voor rekening van de klant.

Als er, ondanks zorgvuldigheid van onze kant, iets mankeert aan één of meerdere artikelen wordt in overleg gekeken voor een andere oplossing. Gebreken dienen binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de artikelen worden gemeld via mail aan ZAZOEL. Ook hier geldt als referentiedatum de datum van afstempeling Bpost.

Een bestelling kan zonder opgave van reden worden geannuleerd. Dit dient meegedeeld te worden aan ZAZOEL via mail. Dit heeft verder geen gevolgen voor opname in het klantenbestand en deelname van de mailinglijst.


7.Verkoopsvoorwaarden

Elke aanbieder dient een natuurlijk persoon te zijn, woonachtig in België, en 18 jaar of ouder. De aanbieder biedt baby- en kinderkleding in consignatie aan, aan de afnemer via de webshop van ZAZOEL.

Iedere potentiële aanbieder kan via de website het consignatieformulier downloaden en afprinten. Dit formulier is een infokaart die ingevuld dient te worden door de aanbieder met naam, het postadres en e-mailadres, bankrekeningnummer en de hoeveelheid aangeboden stuks van de aanbieder, en dient ingeleverd te worden samen met de tweedehands baby- en kinderkleding bij ZAZOEL. De aanbieder kan de te verkopen baby- en kinderkleding binnen brengen te Appels na afspraak of deze op eigen risico verzenden via Bpost. Kledij en het consignatieformulier kan ook worden opgehaald thuis tegen vergoeding.

De aangeboden baby- en kinderkleding dient verzameld te worden en afgeleverd in een stevige box of plastieken zak (zonder kapstokken - max. 40 stuks per levering). Deze tweedehands baby- en kinderkleding dient bovendien te voldoen aan een aantal voorwaarden, die eveneens op de website zijn vermeld. Zo dient de baby- en kinderkleding onder meer gewassen en gestreken aangeleverd te worden en mogen er geen gaten, slijtage of extreme verkleuringen waarneembaar zijn.

Uiteindelijk bepaalt ZAZOEL of de aangeboden baby- en kinderkleding in aanmerking komt om in de webshop te worden opgenomen en zal de aanbieder hiervan binnen de 14 werkdagen na ontvangst per mail op de hoogte worden gesteld.

De geaccepteerde baby- en kinderkleding zal voor een termijn van 6 maand op de webshop aangeboden worden. Wanneer de termijn verlopen is, word je per mail hiervan op de hoogte gesteld. Vervolgens heb je 1 maand de tijd om de overgebleven goederen op te halen, zo niet worden deze eigendom van ZAZOEL. De mogelijkheid bestaat deze ook te versturen waarbij de verzendkosten voor rekening van de klant zijn. Je kan de kledij ook voor het verstrijken van de 6 maand ophalen. Hiervan moet je ZAZOEL per mail op de hoogte stellen. Wij rekenen hiervoor een standaard administratiekost aan van €2,5 ZAZOEL heeft vervolgens na bekendmaking van de terugname 21 kalenderdagen om artikelen te verzamelen. De goederen kunnen dan na afspraak opgehaald worden of verstuurd waar de verzendkosten tevens voor de klant zijn. De aanbieder kan de niet-verkochte kledij ook schenken aan ZAZOEL die deze zal gebruiken voor goede doelen. Het verlengen van de termijn van 6 maand kan in onderling overleg. De niet geaccepteerde baby- en kinderkleding kan voor de afgesproken termijn van 6 maand ter bewaring worden gehouden bij ZAZOEL onder dezelfde voorwaarde als de geaccepteerde kledij, of kan na afspraak worden opgehaald op het postadres van ZAZOEL.

ZAZOEL bepaalt tevens de verkoopprijs waartegen de tweedehands baby- en kinderkleding in de webshop wordt opgenomen. De richtlijnen hiervoor zijn terug te vinden op de website. ZAZOEL zal bij ontvangst van de kledij een verkoopprijs bepalen voor de geaccepteerde artikelen. De aanbieder wordt hiervan binnen de 14 werkdagen op de hoogte gesteld per mail. Vervolgens heeft de aanbieder 3 werkdagen tijd om in overleg de verkoopprijs te wijzigen. Tijdens de termijn van 6 maand kan ZAZOEL de verkoopprijs wijzigingen in onderling overleg.

De ontvangen baby- en kinderkleding wordt door ZAZOEL zo spoedig mogelijk verwerkt (labellen, fotograferen, etc.) en in de webshop geplaatst. Er wordt echter geen garantie gegeven over de maximumtermijn waarbinnen de ontvangen kledingstukken in de webshop, online, zullen verschijnen.

Van ieder artikel dat is verkocht, ontvangt de aanbieder een percentage van 70% van de verkoopprijs zoals genoemd in de webshop. De overige 30% bestaat uit een vergoeding voor de verwerkingskosten door ZAZOEL. Het bedrag dat de aanbieder verdient, zal per maand worden overgeschreven op het rekeningnummer dat de aanbieder doorgeeft op het consignatieformulier dat mee wordt meegegeven bij de afgifte van de baby- en kinderkleding. Bij wijzigingen in het bank/gironummer is de aanbieder ten alle tijde verantwoordelijk voor het doorgeven hiervan. Niet terug te halen betalingen ten gevolge van een verkeerd bank/gironummer dat aan ZAZOEL is doorgegeven kunnen niet worden gerestitueerd.


8.Aankoopvoorwaarden

Elke afnemer dient een natuurlijk persoon te zijn, woonachtig in België, en 18 jaar of ouder.

De tweedehands baby- en kinderkleding op de site is in goede staat, mits specifiek anders vermeld. Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de kleding, dient de afnemer rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden kleding worden de maten vermeld zoals op het label in de kleding vermeld, bij twijfel kan de afnemer contact opnemen met ZAZOEL via mail. Kortom, alle afbeeldingen, foto's, tekeningen en specificaties; o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen etc. op de website van ZAZOEL gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


9.Prijsaanduiding

De door ZAZOEL gehanteerde prijzen voor tweedehands baby- en kinderkleding zijn vermeld in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Indien er een fout in een prijs is gemaakt is ZAZOEL niet verplicht zich aan de prijs te houden, maar wordt de koper alsnog in de gelegenheid gesteld om het artikel tegen de correcte prijs te kopen.


10.Omstandigheden die wij niet in de hand hebben

ZAZOEL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens afnemer en/of aanbieder als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van ZAZOEL gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van ZAZOEL, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van ZAZOEL, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. ZAZOEL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ZAZOEL haar verbintenis had moeten nakomen.

ZAZOEL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.


11.Privacy

Door te bestellen of goederen voor verkoop aan te bieden, geef je tegelijkertijd toestemming aan ZAZOEL je persoonsgegevens te gebruiken. ZAZOEL gebruikt je persoonsgegevens van het bestel- of consignatieformulier voor de opbouw van het klantenbestand en/of voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder je toestemming en zullen vertrouwelijk behandeld worden.

De afnemer en de aanbieder kan te allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op hem/haar betrekking hebben, of deze laten corrigeren door een mail te richten aan ZAZOEL.


12.Aansprakelijkheid

ZAZOEL is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van ZAZOEL. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.

ZAZOEL is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook inclusief belastingschade, die het gevolg is van door de aanbieder of afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. ZAZOEL is niet aansprakelijk voor het zoek raken van poststukken. ZAZOEL is ook niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. De door de aanbieders in consignatie gegeven baby en kinderkleding is niet door ZAZOEL tegen brand en waterschade verzekerd. Deze kleding bevindt zich derhalve op eigen risico van de aanbieder bij ZAZOEL.


13.Klachtenafhandeling

Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door ZAZOEL serieus in behandeling worden genomen. De klant dient een klacht schriftelijk via mail bij ZAZOEL kenbaar te maken. ZAZOEL zal binnen 14 kalenderdagen de klacht proberen op te lossen en zal de klant hierover schriftelijk via mail berichten.


14.Toepassing recht en geschillencommissie

Op deze voorwaarden, alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met ZAZOEL is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dendermonde-Hamme.


15.Eigendomsvoorbehoud

De aanbieder biedt kleding in consignatie aan, aan de afnemer via de webshop van ZAZOEL. Alle door ZAZOEL in het kader van de overeenkomst geleverde kleding blijft eigendom van de aanbieder totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met ZAZOEL gesloten overeenkomst deugdelijk en volledig is nagekomen, waaronder in ieder geval begrepen de tijdige en volledige betaling van het verschuldigde bedrag.


16.Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht en merkrecht, op de website, de content en al het door ZAZOEL aan afnemer en aanbieder geleverd materiaal, berusten uitsluitend bij ZAZOEL, tenzij anders is aangegeven.

 

 

www.ZAZOEL.be

 Bevrijdingslaan 106, 9200 Appels

Emailadres info@zazoel.be

BE71 1431 0265 1969

Ondernemingsnummer BE 0546.985.473